Dla interesanta

           Druki i wnioski do pobrania

           Informacja Publiczna

           wniosek o udostępnienie informacji publicznej

        KLAUZULA INFORMACYJNA


 

          KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY W SOLCU NAD WISŁĄ

 

      EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


 

  1. Wyszukiwarka kodów PKD 2007
  2. Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1
  3. Formularz CEIDG-1 wraz z załącznikami
  4. Formularz CEIDG-1 bez załączników
  5. Załącznik CEIDG-MW
  6. Załącznik CEIDG-RD
  7. Załącznik CEIDG-RB
  8. Załącznik CEIDG-SC
  9. Załącznik CEIDG-POPR
  10. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaży napojów alkoholowych
  11. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych   w  2015 roku   w punkcie sprzedaży   napojów alkoholowych  położonym  w
  12. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych  w  2017 roku  

    

     WYMIAR PODATKÓW


 

 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2018r.
 2. Zestawienie faktur VAT do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.
 3. Oświadczenie dotyczące faktur załączonych do wniosku
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego    
 1. Podanie o wydanie zaświdaczenia o nie zaleganiu w podatkach i opłatach
 2. Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
 3. Załącznik do deklaracji DT-1
 4. Formularz o pomocy de minimis dla przedsiębiorców
 5. Formularz o pomocy de minimis dla rolników
  1. Deklaracja na podatek leśny 2018
  2. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH 2018
  3. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO 2018
  4. DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM 2018
  5. Deklaracja na podatek od nieruchomości 2018
  6. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 2018
  7. DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 2018   
  8. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH 2018
  9. Deklaracja na podatek rolny 2018
  10. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO 2018
  11. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH 2018
  12. DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM 2018

  Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej


 

             Gospodarka odpadami,Ochrona Środowiska

  1. Deklaracja o wys. opłaty za odpady - nieruchomości jednorodzinne ( obowiązująca od 14.07.2016 r.)
  2. Deklaracja o wys. opłaty za odpady - nieruchomości wielkolokalowe ( obowiązująca od 14.07.2016 r. )
  3.  Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne
  4.   WNIOSEK o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów                 niebezpiecznych zawierających  azbest z terenu gminy Solec nad Wisłą
  5.  Wniosek na usunięcie drzew, krzewów  os. prawne, os. fiz. prow. dział. gosp.
  6. Wniosek o oszacowanie szkód w uprawach rolnych 2018
  7. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO PRACĘ W GOSPODARSTWIE ROLNYM

  8. Zaświadczenie o okresach pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
  9.  Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej
  10. Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci
  11. Informacja dla mieszkańców - szacowanie szkód łowieckich
  12. Wniosek o oszacowanie szkód łowieckich

 

         Drogi,Gospodarka Komunalna ,Rolnictwo

 

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości, działek, pól, łąk itp. na planie zagospodarowania przestrzennego
 2. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 3.   Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 4. Wniosek o podział nieruchomości

 5. Wniosek o  wydanie decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach

 6. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego – umieszczenie urządzenia lub obiektu w pasie drogi gminnej  

 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót  związanych z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 

          Zagospodarowanie przestrzenne, obrona cywilna 


 

 

 1. Mapa- Plan przestrzennego zagospodarowania gminy Solec nad Wisłą 1994-2009 część 1a 
 2. Mapa-Plan przestrzennego zagospodarowania gminy Solec nad Wisłą 1994-2009 część 1b
 3.   Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

          Centrum Usług Wspólnych


 

                 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA